Uprawnienia

 

 

Posiadamy uprawnienia pomiarowe, świad. kwalif. E1, D1 oraz dozoru nad pracami kontrolno-pomiarowymi (wpis dodatkowy) wymagany do zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonych pomiarów.


Świadectwo ukończenia dedykowanego szkolenia wydane przez Instytut CIOP PIB w Warszawie dot. pełnego zakresu badań i pomiarów oświetlenia.


Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej wydane przez Komendę Wojewódzką Państwowowej Straży Pożarnej.


Ukończone studia podyplomowe UE, specjalność Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

 

 

 

 

 

 

pomiary natężenia oświetlenia – pomiary oświetlenia – pomiary oświetlenia na stanowisku pracy – pomiar równomierności oświetlenia – protokoły z pomiarów – przeglądy i pomiary oświetlenia awaryjnego – pomiary i przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego – Dolny Śląsk - Wrocław

 

Ruslan pomiary oświetlenia

Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone.